Tất cả các mục danh sách các phím tắt

Phím cơ thể


 

Sản phẩm đề xuất

Sản phẩm mới

Danh mục bổ sung 1

 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : Albero(알베로), White&Grey

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 105,461đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫10,546,139
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1.외피는 특수방수처리된 이태리산 천연 소가죽과 스웨이드를 사용합니다.
   2.내피는 가공되지 않은 이태리 천연 소가죽을 사용하여 가볍고 질기며,
   부드러운 재질로 땀 흡수율이 우수하고 착화감이 뛰어납니다.
   3.차별화된 SHANK(허리쇠-아웃솔과 신발사이인 중창에 철조각을 삽입) 제작 공법을
   접목시켜 보행시 발을 지탱하고 중심을 유지시켜주는 기능이 뛰어나고
   매우 견고하며 격한 스윙시에도 뒤틀림을 방지해줍니다.
   4.인솔(깔창)은 땀흡수, 발냄새 억제에 가장 탁월한 이태리산 천연소가죽을 사용합니다.
   5.아웃솔은 Farrell 만이 독자적으로 개발한 이태리산 소가죽을 압축한 홍창에
   세계적으로 인증된 Champ 사의 스파이크를 사용합니다.
   6.파렐의 모든 클래식 골프화는 제작공법(시멘팅/핸드쏘운웰트)을 선택할 수 있습니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : LUCIA(루치아), Nero

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 67,608đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫6,760,828
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1 외피는 고급화브랜드에 쓰이는 국내산 천연소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 나노텍스(NANO-TEX) 특수소재로 통기성과 방수기능이 탁월합니다.
   3.인솔(깔창)은 천연 라텍스소재로 쿠션감이 탁월하며
   복원력, 향균력, 냄새제거 기능이 우수합니다.
   4.아웃솔은 천연고무 논스파이크 창으로 가볍고 유연성이 탁월합니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : LUCIA(루치아), White&Black

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 67,608đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫6,760,828
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1 외피는 고급화브랜드에 쓰이는 국내산 천연소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 나노텍스(NANO-TEX) 특수소재로 통기성과 방수기능이 탁월합니다.
   3.인솔(깔창)은 천연 라텍스소재로 쿠션감이 탁월하며
   복원력, 향균력, 냄새제거 기능이 우수합니다.
   4.아웃솔은 천연고무 논스파이크 창으로 가볍고 유연성이 탁월합니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : LUCIA(루치아), White&Red

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 67,608đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫6,760,828
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1 외피는 고급화브랜드에 쓰이는 국내산 천연소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 나노텍스(NANO-TEX) 특수소재로 통기성과 방수기능이 탁월합니다.
   3.인솔(깔창)은 천연 라텍스소재로 쿠션감이 탁월하며
   복원력, 향균력, 냄새제거 기능이 우수합니다.
   4.아웃솔은 천연고무 논스파이크 창으로 가볍고 유연성이 탁월합니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : SUPREME(슈프림), Vanilla mint

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 74,952đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫7,495,291
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1.외피는 특수방수처리된 이태리산 천연 소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 최고급 양가죽을 사용합니다.
   촉감이 매우 좋은 고급소재로 얇고 부드러우며 착화감이 뛰어납니다.
   3.인솔(깔창)은 그 어떤 기능성 소재보다 땀흡수,발냄새 억제에 탁월한 천연가죽을 사용합니다.
   4.파렐 골프화는 차별화된 SHANK(허리쇠-아웃솔과 신발의 사이인 중창에 철조각을 삽입)
   제작공법을 접목시켜 보행시 발을 지탱하고 중심을 유지시켜주는 기능이 뛰어나고
   매우 견고하며 격한 스윙시에도 뒤틀림을 방지해 줍니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : SUPREME(슈프림), Vanilla pink

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 74,952đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫7,495,291
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1.외피는 특수방수처리된 이태리산 천연 소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 최고급 양가죽을 사용합니다.
   촉감이 매우 좋은 고급소재로 얇고 부드러우며 착화감이 뛰어납니다.
   3.인솔(깔창)은 그 어떤 기능성 소재보다 땀흡수,발냄새 억제에 탁월한 천연가죽을 사용합니다.
   4.파렐 골프화는 차별화된 SHANK(허리쇠-아웃솔과 신발의 사이인 중창에 철조각을 삽입)
   제작공법을 접목시켜 보행시 발을 지탱하고 중심을 유지시켜주는 기능이 뛰어나고
   매우 견고하며 격한 스윙시에도 뒤틀림을 방지해 줍니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : SUPREME(슈프림), Vanilla white

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 74,952đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫7,495,291
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1.외피는 특수방수처리된 이태리산 천연 소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 최고급 양가죽을 사용합니다.
   촉감이 매우 좋은 고급소재로 얇고 부드러우며 착화감이 뛰어납니다.
   3.인솔(깔창)은 그 어떤 기능성 소재보다 땀흡수,발냄새 억제에 탁월한 천연가죽을 사용합니다.
   4.파렐 골프화는 차별화된 SHANK(허리쇠-아웃솔과 신발의 사이인 중창에 철조각을 삽입)
   제작공법을 접목시켜 보행시 발을 지탱하고 중심을 유지시켜주는 기능이 뛰어나고
   매우 견고하며 격한 스윙시에도 뒤틀림을 방지해 줍니다.
 • Sản phẩm đề xuất Sản phẩm mới
  Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : SUPREME(슈프림), Black

  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Nhà sản xuất : Tự sản xuất
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 74,952đ (1%)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Giá bán : ₫7,495,291
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1.외피는 특수방수처리된 이태리산 천연 소가죽을 사용합니다.
   2.내피는 최고급 양가죽을 사용합니다.
   촉감이 매우 좋은 고급소재로 얇고 부드러우며 착화감이 뛰어납니다.
   3.인솔(깔창)은 그 어떤 기능성 소재보다 땀흡수,발냄새 억제에 탁월한 천연가죽을 사용합니다.
   4.파렐 골프화는 차별화된 SHANK(허리쇠-아웃솔과 신발의 사이인 중창에 철조각을 삽입)
   제작공법을 접목시켜 보행시 발을 지탱하고 중심을 유지시켜주는 기능이 뛰어나고
   매우 견고하며 격한 스윙시에도 뒤틀림을 방지해 줍니다.


giỏ mua sắm 0  
Đứng đầu